مروارید های گران قیمت خلیج فارس

Persian Gulf pearls – مروارید های گران قیمت خلیج فارس
متاسفانه بحرین و عربستان از مرواریدهای گران قیمت خلیج فارس بیشترین سود و بهره را می برند و ایران ….!!!

و صنعت جواهرسازی در زمینه مروارید در ایران قوی اقدام نمی کند و بسنده می شود به لنج های ماهی گیری و ..
کاش این در گرانبهای خلیج فارس در ایران مقام مهم تری داشت در ایجاد درآمد برای کشور !!

خلیج فارس تا یک قرن قبل، یکی از مراکز مهم صید مروارید می باشد .
زیستگاه های مروارید ایران بیشتر در آبهای اطراف جزیره خارک، جزیره کیش، جزیره لاوان، جزیره قشم، آبهای بندر شیبکوه، بستانه بود. در طول تاریخ جزیره کیش از نظر صید مروارید، شهرت بسیار زیادی داشت.

«مرکز مطالعات خلیج فارس»

Advertisements