سمرقند شهر باستانی ایران – سروده زیبای یك ایرانی برای مردم ایران شرقی (افغانستان)

سمرقند شهر باستانی ایران – سروده زیبای یك ایرانی برای مردم ایران شرقی (افغانستان)

سرزمین های ایران بدون مرز و ویزا، بلخ و مرو و سمرقند و بخارا، پسند و بازنشر یادتون نره – اتحادیه ایران بزرگ خواسته هر ایرانی
سروده زیبای محمد حسن راحتی زاده مشکانی برای مردم افغانستان (ایران شرقی)

درود برقوم پاک آریایی / تو با فرهنگ و بینش آشنایی
تو ای هم خون من ای هم زبانم / اگر زد روزگار رحل جدایی
چقد دلتنگ بلخیم و بدخشان / هرات و کابلم در سر نوایی
تو هم بیزاری از خون ریزی و جنگ / از آن طالب نماهای جنایی
به نام دین کشند انسان به هر بار / بجای کعبه ترکستان به راهی
ازاین روشنگری شان دل بود خون / به هر جا رفته اند باشد سیاهی
از آن هایی که پشت نام الله / جنایت می کنند هر جا تباهی
نه دین را می شناسند نه رسولش / بهشت دوزخ بود خواهی نخواهی
میان خوف و خون و تیرباران / در آن خانه نشان دادی که ماهی
درودم برتو باد ای دوست افغان / تو هم فرزند کوروش گرجدایی
فشارم دست پرمهرت برادر / جواب دادی به دنیا هرسوالی
درود بربلخ و مرو و آن بخارا / پذیر از “راحتی” چون هم نژادی

Advertisements