تاجیکستان غربی – تاجیکستان ازبکستان – تاجیکستان بزرگ

 
تاجیکستان غربی – تاجیکستان ازبکستان – تاجیکستان بزرگ
https://i1.wp.com/upload7.ir/imgs/2014-09/17887238808596339972.png

تاجیکستان غربی – تاجیکستان ازبکستان – تاجیکستان بزرگ

Samarkand & Bukhara is NOT Uzbekistan
اویغورستان ایران یا سغدیای ایران (سین کیانگ تحت اشغال چین) است
هر جا تاجیك هست آن جا ایران است ، تاجیك ها ساكن تاجیكستان، افغانستان، ازبكستان و چین هستند حدود 40 میلیون نفر
هر جا اویغور هست آن جا ایران است ، اویغورها ساکن اویغورستان (سغدیا) چین و شرق قزاقستان هستند حدود 11 میلیون نفر
نقشه تاجیكستان غربی (داخل ازبكستان) شامل سمرقند و بخارا و پرچم تاجیكستان غربی
حدود 70 درصد از ازبکها تاجیکهای ازبک شده هستند که در صد سال اخیر ترک زبان شده‌اند
سمرقند، بخارا، فرغانه، تاشكند شهرهای تاریخی تاجیكان ایرانی در ازبكستان
ختن و كاشغر شهرهای ایرانی و سغدی زبان در سین كیانگ
اویغورها که خیلی زیاد خون سغدی دارند و شهرهای ختن و کاشغر از شهرهای ایرانی بودند
تجزیه 5 بخش ایران بزرگ در زمان قاجار
Advertisements