امارات همان استان جلفاوه ایران در زمان امپراتوری ساسانی

تصویر اول – موقعیت جزیره‎های «سیر بو نعیر» یا «آریایی» و «زرکوه» در خلیج فارس
تصویر دوم – امارات همان استان جلفاوه ایران در زمان امپراتوری ساسانی
ما هم باید متقابل به جزیره های اشغال شده ” آریایی” و ” زرکوه” امارات و کل خاک جلفاوه (امارات امروزین) به طور مداوم و همه جانبه ادعای ارضی کنیم تا دولت امارات را در این گستاخی ها خاموش کنیم.
Advertisements