امارات باید به اشغال 2 جزیره ایرانی پایان دهد (علاوه بر ادعاهای بی مورد بر جزایز سه گانه)

امارات باید به اشغال 2 جزیره ایرانی پایان دهد (علاوه بر ادعاهای بی مورد بر جزایز سه گانه)

آیا می دانید در سال 1908 همزمان با اشغال تنب بزرگ و کوچک و بوموسو(ابوموسی اسمی جعلی است که توسط انگلیس ساخته شده) 2 جزیره ایرانی، آریایی (یا سیربونعیر که تحریف شده توسط انگلیسی هاست) و زرکوه که نفت خیز هم هست نیز به اشغال انگلیسی ها در آمد ولی هیچ گاه به مام میهن بازنگشت و امروز در اشغال امارات است.
آیا می دانید امارات که خودش زمانی استانی از ایران به نام جلفاوه بوده هم اینک علاوه بر اشغال 2 جزیره ایرانی ادعاهایی خام بر بوموسو نیز دارد؟!
امارات باید به اشغال 2 جزیره ایرانی پایان دهد

Advertisements